Passeu per Ca la Joana

Els vocals, secretaris, vice i president heu de passar a donar la fotocòpia del DNI per a la renovació de la documentació del Club.
El secretari